Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Datum: 04 maart 2017

1. Inschrijving
Inschrijving geschiedt uitsluitend door middel van het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier met bijbehorende diploma’s. Indien er geen diploma verstrekt is waarmee HBO of universitair niveau aangetoond wordt, wordt de inschrijving onvolledig geacht.

Aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Bij overtekening van een opleiding wordt een wachtlijst gemaakt en schuift de cursist na hiervoor instemming te verlenen door naar de volgende cursusgroep.

2. Toelating
Een toelatingscommissie bepaalt of een aspirant cursist wordt toegelaten.
De criteria hiervoor zijn:
• Afgerond HBO diploma of hoger
• Een goede motivatie
De cursist krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de acceptatie.

3. Kortingen
In het geval van kortingsacties worden niet meerdere kortingen gelijktijdig berekend maar geldt uitsluitend het hoogste kortingspercentage.

Indien de inschrijving meer dan 2 maanden voor aanvang van de opleiding plaats vindt, ontvangt de cursist 10% korting op de cursusgelden. De datum waarop het laatste document dat nodig is voor de inschrijving ter beschikking is gesteld, geldt als inschrijvingsdatum.

4. Moment van aangaan van de verplichting
Een cursist die zich inschrijft voor de opleiding en wordt toegelaten, verplicht zich de kosten van de opleiding te voldoen. Bij het niet deelnemen aan de opleiding zijn annuleringskosten verschuldigd.

Deze kosten bedragen:
• 15% van de opleidingskosten bij terugtrekking op een tijdstip eerder dan twee maanden voor aanvang van de opleiding
• 30% van de opleidingskosten bij terugtrekking op een tijdstip gelegen tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding
• 50% van de opleidingskosten bij terugtrekking op een tijdstip korter dan een maand en langer dan twee weken voor aanvang van de opleiding
• 100% van de opleidingskosten bij terugtrekking op een tijdstip korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding

De annuleringskosten zijn niet verschuldigd indien bij aanvang zijn/haar plaats door een andere cursist van dezelfde werkgever wordt ingenomen, onder de voorwaarde dat hij/zij aan de toelatingseisen voldoet. Bij tussentijds staken van de opleiding blijven de totale kosten van de opleiding verschuldigd en er worden geen kosten gerestitueerd. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum wordt de datum van de poststempel van de brief of datum van de e-mail gehanteerd.

5. Betaling van de kosten voor de opleiding
Facturen worden enkele weken voor aanvang van de opleiding verzonden.
De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

Betaling in 3 termijnen is mogelijk. Dit dient op het inschrijfformulier vermeld te worden. De kosten hiervoor bestaan uit administratiekosten.

Indien de kosten voor de opleiding of een gedeelte daarvan niet zijn voldaan dan is de cursist de incassokosten, administratiekosten en de wettelijke rente verschuldigd. De cursist blijft daarmee ten alle tijden verantwoordelijk voor de betaling, ook als deze van mening is dat de werkgever de kosten moet betalen.

6. Het studieprogramma
In bijzondere gevallen kan besloten worden tot het aanbrengen van wijzigingen in het studieprogramma.

7. Cursusmateriaal
Navigator Consult is rechthebbende van het cursusmateriaal. Het cursusmateriaal mag op geen enkele wijze vermenigvuldigd worden. Evenmin is het toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

8. Vereiste apparatuur en middelen gebruiker:
De cursist dient over volgende apparatuur en infrastructuur te beschikken:
• Internet met minimale snelheid van 60 mbit/s downloadsnelheid en 6 mbit/s uploadsnelheid
• (mobiele)telefoon.
• Laptop met een grafische kaart en intern geheugen die het mogelijk maakt films te bekijken en die is voorzien van Windows Office.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van kosten als gevolg van het gebruik van de mobiele telefoon of compensatie als gevolg van het niet functioneren van de infrastructuur.

9. Overmacht
Indien het voor een docent door overmacht niet mogelijk is een les te verzorgen, zal getracht worden lessen te wisselen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, behoudt Navigator Training zich het recht voor de les te verschuiven naar een nader te bepalen tijdstip of de les te annuleren. Wanneer er lessen geannuleerd zijn, leidt dit niet tot restitutie van een deel van de opleidingskosten.

10. Annulering van de opleiding door Navigator Training
Navigator Training behoudt zich te allen tijde het recht voor de opleiding bij onvoldoende deelname of bijzondere omstandigheden te annuleren. Eventueel betaalde cursusgelden zullen in die gevallen gerestitueerd worden.