Programma Hogere Veiligheidskunde

Programma Hogere Veiligheidskunde (HVK)

Ons programma bestaat uit:

11 modules, 3 sessies adviesvaardigheden, 13 thema’s en het schrijven van een scriptie.

Modules.

Kennismaking
Je maakt kennis met je medestudenten en we lichten de opleiding uitgebreid toe. Je krijgt uitleg over de software die we gebruiken en we checken of de toegankelijkheid van de software is geborgd. Inhoudelijk gaan we op het werkveld van de veiligheidskundige, het beroepsprofiel, de ontwikkeling van competenties en exameneisen in.
Taak, Positie & Wetgeving
Tijdens deze module schetsen we een kader, waar een bedrijf of organisatie ten aanzien van veiligheid voor de medewerkers, haar producten en de omgeving aan moet voldoen. Dit kader is vastgelegd in de wetgeving. Je leert wat dit kader betekent en raakt bekend met de rol die een veiligheidskundige moet vervullen. Er wordt ook aandacht besteed aan aspecten van de milieuwetgeving op het snijvlak met arbo-veiligheid.
Risicomanagement
Arbeidsveiligheid begint bij het bekend zijn met de risico’s. Alleen dan is risicobeheersing mogelijk. Je leert hoe risico’s in kaart worden gebracht en hoe de grootte van de risico’s kunnen worden bepaald. Welke rol de RI&E speelt bij het inventariseren van risico’s en hoe risico- en beheersmaatregelen kunnen worden vastgelegd.
Machineveiligheid
In deze module leer je de machinerichtlijn interpreteren en weet je hoe de machinerichtlijn is verankerd in de wetgeving. Je kunt het risico beoordelen van machines en weet hoe geharmoniseerde normen bijdragen aan het ‘vermoeden van overeenstemming’. Tenslotte kun je de beveiliging van een machine beoordelen en weet je waaraan een technisch dossier van een enkelvoudige machine, een samengestelde machine en/of installatie moet voldoen.
Process Safety
We leren je hoe de veiligheid van een procesinstallatie beoordeeld kan worden en de beginselen van proces veiligheidsstudies (Atex, Hazop, Lopa) komen aan bod. Procesveiligheid vereist enerzijds een veilig ontwerp van de installatie, anderzijds een goede integriteit en onderhoud van de installatie. Je leert werken met onderhoudsfilosofieën en begrippen als RCM, criticality ranking en FMEA.
Managementsystemen en Auditing
Wat is het nut van kwaliteitsmanagementsystemen? Na deze module kun je de ANSI Z10 normelementen uit de Amerikaanse veiligheidsstandaard interpreteren en ken je de overeenkomsten en verschillen met andere aanpalende normen zoals ISO 45001, OHSAS 18001, NTA8620, VCA, ISO 14001 en ISO 9001. Op basis van dit inzicht kun je een bestaand managementsysteem transformeren naar de High Level Structure, verschillende systeemaspecten inrichten en in het bijzonder een veiligheidsmanagementsysteem opzetten. Tenslotte ben je in staat om een auditsysteem op te zetten en audits uit te voeren om de mate van implementatie van het systeem vast te stellen.
Arbeidshygiëne en RI&E
Daar waar (gebrek aan) veiligheid een direct effect heeft op de medewerker bestudeert de arbeidshygiëne met name arbeidsgerelateerde lange termijn effecten. Je leert een eerste risicobeoordeling ten aanzien van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia maken en weet welke fysische factoren een risico vormen. Je kunt geluid en warmte als fysische factor beoordelen in verschillende situaties. We leren je enkele technieken toe te passen om een eerste beoordeling ten aanzien van fysieke belasting te maken en een beeldschermwerkplek te beoordelen. Tenslotte weet je hoe je de psychosociale arbeidsbelasting in kaart brengt en ben je in staat dit onderwerp bespreekbaar te maken. We besteden aandacht aan het behandelen van de arbeidshygiënische aspecten en het opstellen en toetsen van een RI&E.
Veiligheid in de keten
Hoe zijn constructieprojecten georganiseerd en op welke wijze organiseer je de veiligheid in de engineerings- en uitvoeringsfase? We leggen de relatie tussen de uitkomst van studies enerzijds en implicaties voor projectmanagement anderzijds. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop leveranciers geselecteerd (kunnen) worden, het aangaan van het contract, voorbereiding van werkzaamheden (VGW plan, TRA en LMRA), uitvoering van werkzaamheden en organisatie van supervisie, acceptatie van het werk en afsluiting en evaluatie.
Veiligheidscultuur en Gedrag
Menselijk gedrag is het studieobject van de psychologie. Er bestaan vele theorieën om dit gedrag te verklaren en in deze module komen een aantal van deze theorieën aan de orde. Hierbij maken wij een onderscheid tussen invloeden op gedrag die vanuit de persoon zelf komen (aangeboren determinanten, leermodellen, persoonlijkheidskenmerken), of vanuit zijn omgeving (sociale en fysieke omgeving, leiderschap, cultuur).
Na deze module heeft u een grondig besef van de begrippen gedrag en cultuur en kunt u gedrag vanuit verschillende theoretische invalshoeken bekijken. Voor het onderzoeken van cultuur bestaan grofweg twee benaderingen (top-down en bottom-up); u begrijpt het onderscheid tussen beide en kunt dit onderscheid herkennen in cultuurbenaderingen. Daarnaast kunt een cultuuronderzoek inrichten en kent u uw mogelijkheden en beperkingen in deze. U weet wat nodig is om aan een veiligheidscultuur te kunnen werken en kunt actief en gericht bijdragen aan een cultuur van veiligheid in een organisatie.
Ongevalsonderzoek
Je maakt kennis met alle aspecten van incidentonderzoek. Je leert hoe je kunt omgaan met het melden van incidenten, uit welke stappen het onderzoeksproces bestaat, welke methodes je tijdens het onderzoek kunt toepassen (o.a. Tripod ß) en hoe je zo goed mogelijk onderzoek verricht om het beoogde effect te bereiken.
Verbeteren van de veiligheidsprestatie
We maken het verband tussen de verschillende voorgaande modules expliciet. Na deze module kun je instrumenten selecteren om een veiligheidskundige analyse te maken van een organisatie en heb je een programma opgesteld op hoofdlijnen om deze organisatie te verbeteren.
programma HVK opleiding

Thema’s.

Veiligheidsspecifieke thema’s
Veiligheidsspecifieke thema’s lopen als rode draad door de opleiding en worden in samenwerking met professionals in het werkveld uitgewerkt.

De thema’s die behandeld worden, zijn: gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, hijsen, brandgevaarlijk werk, Isoleren en LoTo, besloten ruimten, graafwerkzaamheden, psychosociale arbeidsbelasting, elektrische veiligheid, brandveiligheid, bedrijfsnoodplan, veiligheid in magazijnen en crowdmanagement.

De praktijk laat zien dat achter voor de hand liggende concepten veel onduidelijkheden schuilen. Als veiligheidskundige krijg je hier hoe dan ook mee te maken. Wij willen in een gecomprimeerde vorm de ‘tips & tricks’ van de betreffende thema’s met je delen. De thema’s worden afgesloten met een toets.

Deel je ervaring met de opleiding van Navigator Training


HVK aanpak hogere veiligheidskunde opleiding

Informatie: HVK-opleiding

Heb je interesse in Veiligheidskunde? En wil je graag meer informatie ontvangen over onze HVK opleiding?
Vraag dan geheel vrijblijvend de informatie aan.

INFORMATIE AANVRAGEN